Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Odwołanie od decyzji ZUS rozstrzyga sąd

Przedsiębiorca, który nie zgadza się z decyzją ZUS-u, może się od niej odwołać. Takie odwołanie należy traktować jako pozew. Pismo musi zatem spełniać warunki określone w kodeksie postępowania cywilnego. 

Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się na piśmie do placówki ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli ZUS uzna, że odwołanie jest słuszne, może zmienić lub uchylić zaskarżoną decyzję. A gdy nie zgadza się ze złożonym odwołaniem, przekazuje odwołanie od decyzji wraz z aktami sprawy do właściwego sądu.

Related Posts