Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Jak odwołać się od decyzji ZUS

Od każdej decyzji ZUS-u przysługuje odwołanie ubezpieczonemu, jak i płatnikowi składek. Aby uniknąć prawomocności decyzji ZUS-u trzeba złożyć odwołanie w terminie miesiąca do Sądu za pośrednictwem ZUS-u.

Od decyzji ZUS przysługują środki odwoławcze. Odwołanie należy złożyć pisemnie lub ustnie przed pracownikiem ZUS w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Warto wspomnieć, że takie odwołanie może złożyć również przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik, lub może być wysłane pocztą.

PRZYKŁAD

Pani Annie w dniu 20 czerwca 2023 roku została doręczona decyzja, z którą się nie zgadza. Do 20 lipca 2023 roku ma więc czas na wniesienie odwołania pisemnie, przesłanie go (wtedy decyduje data stempla) lub przekazanie ustnie do protokołu pracownikowi ZUS.

Jakie elementy powinno zawierać odwołanie?

  • dane osoby odwołującej,
  • numer (znak) decyzji, od której się odwołujemy,
  • uzasadnienie,
  • podpis.

Co po złożeniu odwołania? Po złożeniu odwołania za pośrednictwem ZUS, który wydał decyzję, z którą się nie zgadzamy, organ rentowy ma w ciągu 30 dni możliwość autokontroli i uznania odwołania za zasadne lub przekazania sprawy do sądu. Za postępowanie odwoławcze w I instancji nie są pobierane opłaty.

PRZYKŁAD

Pani Ania z poprzedniego przykładu złożyła odwołanie do ZUS-u. Wariant A: Otrzymane odwołanie Pani Anny ZUS uznał za zasadne i zmienił wcześniej wydaną decyzję. Wariant B: ZUS nie uwzględnił w całości odwołania Pani Anny, więc przekazał sprawę do sądu.

Podstawa prawna:

  • art. 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 29 czerwca 2023 roku – Dz.U.2023, poz. 1230.

Related Posts