Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Blog

Bezpieczne prowadzenie firmy bez narażania się ZUS-owi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych często zaskakuje swoim niczym nieskrępowanym podejściemdo przepisów prawa i zmianami ich interpretacji. Bywa to uciążliwe dla przedsiębiorców,którzy nie zawsze znają swoje prawa i obowiązki i nie zawsze są o nich pouczeni. Ważne jest uczciwe i rzetelne prowadzenie działalności z jednoczesną świadomością, że niestety zdarzają się przypadki, gdzie spór z ZUS-em jest nieunikniony. […]

Spółka dominująca to nie zawsze płatnik składek

Na rynku funkcjonują grupy spółek powiązanych kapitałowo. ZUS coraz częściej prowadzi postępowania kontrolne w tzw. spółkach córkach i przypisuje składki za te spółki tzw. spółkom matkom. Zazwyczaj argumentuje to stwierdzeniem, że płatnikiem składek powinna być spółka będąca właścicielem kapitałowym, ponieważ to ona jest faktycznym beneficjentem pracy pracowników. Jednak spółka dominująca nie ma obowiązku zapłacenia składek […]

Decyzja ZUS o podleganiu a przedawnienie składek

ZUS może wydać decyzję o podleganiu ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym niezależnie od tego, czy składki za dany okres są już przedawnione. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia przez ZUS postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, czy wysokość podstawy wymiaru składek, do dnia, w którym taka decyzja stała się prawomocna. […]

ZUS poluje na czarownice czyli przedsiębiorców

Ten sam oddział ZUS jest w stanie wydać dwie sprzeczne ze sobą decyzje, odmówić renty śmiertelnie choremu człowiekowi i do upadłego broni się przed sądem. Nawet kiedy wie, że nie jest w stanie wygrać.Niestety odwołanie od decyzji ZUS-u składa się do sądu powszechnego. A ten co do zasady nie bada naruszenia przepisów KPA, według których […]

Powiązania kapitałowe i osobowe a składki ZUS

Na skutek kontroli ZUS w podmiotach powiązanych coraz częściej wydaje decyzje, w których przyjmuje, że to właśnie spółka dominująca jest pracodawcą oraz płatnikiem składek dla osób zatrudnionych w spółce zależnej. ZUS  uzasadnia swoją tezę głównie faktem finansowania działań spółki zależnej od spółki dominującej. Z takiej tezy dalej wywodzi,  że pracownicy spółki zależnej uznawani są za osoby […]

Jedna umowa czyli zmiany na rynku pracy po Polsku

Już w 2024 roku może zostać wprowadzony uniwersalny wzorzec umowy, który będzie miał zastosowanie do zatrudnienia pracowników. Proponowany jednolity kontrakt o pracę, ma zastąpić umowę o pracę w dotychczasowej formie oraz znaczną część umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenie. Zapowiadana zmiana, według rządzących, zapewnić ma zwiększenie elastyczności i bezpieczeństwa na polskim rynku pracy. Ale czy […]

Błędna informacja z ZUS nie wpływa na ubezpieczenie

Do 31 grudnia 2021 r. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustawało, jeżeli nie zostały w terminie oraz należytej wysokości opłacone składki na to ubezpieczenie chorobowe.  Natomiast od 1 stycznia 2022 r.  dobrowolne ubezpieczenie chorobowe  ustaje od dnia: w zgłoszeniu wyrejestrowania, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszenie zostało doręczone do ZUS-u, tytułu podlegania tym ubezpieczeniom […]

Odwołanie od decyzji ZUS rozstrzyga sąd

Przedsiębiorca, który nie zgadza się z decyzją ZUS-u, może się od niej odwołać. Takie odwołanie należy traktować jako pozew. Pismo musi zatem spełniać warunki określone w kodeksie postępowania cywilnego.  Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się na piśmie do placówki ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia […]